خدمات متقابل «نظر» و «هنر» برای احیای میراث «حکمت» و «حماسه» فردوسی

ما قرار نیست صرفاً به متن شاهنامه فردوسی پایبند باشیم. مطلوب برای ما این است که ما هم فردوسیِ امروز خودمان باشیم. باید هم این میراث را بازخوانی بکنیم و هم برای حماسه‎های امروز و برای ظرفیت‌های امروزمان دوباره کاری فردوسی‌وار کنیم.


مشکل با حماسه حل می‌شود، نه گریه / برای تبیین عظمت انقلاب، فردوسی‌ می‌خواهیم

“در این مملکت، ما گریه زیاد می‌کنیم و کار خوبی هم هست، شعرهای آیینی زیادی داشتیم و داریم و سرودن شعر آیینی هم کار خوبی است. اما این مملکت همه‌اش گریه نیست، جای مرحوم فردوسی خالی است و حتماً امثال شما باید به فکر باشید که شعرای فردوسی‌منش تربیت کنید تا حماسه را در این کشور زنده نگه بدارند.


شخصیت فردوسی مظلوم واقع شد

فردوسی برای اینکه یک جریان انقلابی را در اندیشه‌ها به صورت بذری بکارد و با رشد این بذر، انقلاب به وجود بیاید، شاهنامه را سرود. شاهنامه برای نمادسازی بین مردم و برای ایجاد روحیه انقلابی در نسل خود در بستر اهل بیت سروده شد و این اثر نمادسازی فرهنگی و رستم در آن، نماد اقتدار است.