استاد یانکی!

خاطراتی از برخی اقدامات و خصوصیات چندتن از این اساتید را از زبان دانشجویان آن روزهای دانشگاه پهلوی، از نظر می‌گذرانیم. خاطراتی که مرور آنها می‌تواند گوشه‌ای از دلایل احساسات ضدآمریکایی مردم ایران در آن روزها باشد.