مهمان ناخوانده

برای تمدنی که مهمان ناخوانده می‌آورد چه بهایی باید پرداخت؟ چطور به ذهن‌شان رسیده که فقط آنها می‌توانند علمی و به روز و پیشرفته فکر و عمل کنند؟ آیا تمدن و فرهنگ میزبان به رسمیت شناخته میشود؟ چرا تفکری وجود دارد که فکر میکند از همه چیز بهتر سر درمیآورد؟


«آیت‌الله کاشانی»؛ روحانیِ اَجنبی‌ستیز

اهمیت مبارزات مرحوم آیت‌الله کاشانی در آن سال‌ها این بود که روح مقاومت و مبارزه را در برابر استعمار خارجی در میان مردم مسلمان ایران احیا نمود و وجه تمایز ایشان با دیگر مبارزانِ آن دوران نیز دقیقا در این روحیه و مشی بیگانه‌ستیزی تجلی می‌یافت.


روایتی تحلیلی از یک اشغال سنگر به سنگر

تأسیس رسمی رژیم صهیونیستی در سال ۱۹۴۸ اتفاق افتاد. ولی برای مطالعه ریشه‌های آن، به یکی دو قرن قبلش بر می‌گردیم و بررسی را از آنجا شروع می‌کنیم… صهیونیست‌ها امروز اصرارشان همین است. می‌گویند ما در طول قرن‌ها، همیشه به دنبال بازگشت به فلسطین بوده‌ایم. فلسطین وطن تاریخی ما بوده و ما هیچ وقت با وطن تاریخی‌مان قطع ارتباط روحی نکرده بودیم و حضورمان در کشورهای دیگر به صورت موقت بوده است!