پایبندی‌ هویتی به حجاب، ضد منافع سلطه است/ نظام سلطه به ‌دنبال تحمیل یک هویت خاص بر ملت‌ها است

مسأله حجاب ذیل چتر مفهومی به نام جنگ حق و باطل، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ فقر و غناست. حجاب مانند همه مفاهیم دینی دیگر، ذیل مفهوم قیام لله و جهاد معنا پیدا می‌کند. این نگاه، پس از شناسایی دو جبهه و درک تقابل میان دو جبهه، حجاب را معنا و تحلیل می‌کند.