فهم درستی از اوضاع سوریه نداریم

با تحریفی که در روایت بحران سوریه ارائه دادند یک قیام سیاسی را مذهبی جلوه دادند و از این طریق توانستند بسیاری از جریانات شبه تکفیری و جهادی را با تعصبات دینی مذهبی تحریک و جذب کنند.


جنگ امروز سوریه جنگ رسانه‌ای است

حسن شمشادی کارشناس مسائل سوریه گفت: جنگ در سوریه بیش از آنکه نظامی و سیاسی باشد جنگ رسانه‌ای بوده و رسانه در این جنگ کارساز است اما جبهه نبرد مقاومت در سوریه و عراق هنوز پیوست رسانه‌ای ندارد.