چگونه به استادی غربزده تبدیل شویم؟

اساتید غربزده دچار خودتحقیری مفرط هستند. تحقیر همه چیز از فرهنگ عمومی گرفته تا بحث‌های اجتماعی، اقتصادی و حتی فردی. کانه نوعی مازوخیسم بر فرد حاکم است؛ یعنی به‌لحاظ روانی از این تحقیر شدن لذت می‌برد و این منحصر در خودش هم نیست، بلکه از حیرت و تحقیر کردن بقیه هم به دنبال لذت بردن است. خودآزاری و دیگرآزاری. این امر هم کاملا روانی است.


«دانشگاه» یا «مدرک گاه»

مشکل ما در علم و دانشگاه در آن است که هرکسی وارد دانشگاه می‌شود، چه دانشجو، چه استاد، به‌ندرت برای علم و بیشتر برای فخر است. دانشجو می‌خواهد مدرک بگیرد و فخر بفروشد و توانایی حل مسئله، فرعی است.


تبیین نسبت علوم انسانی با واقعیت جامعه

آرمان دشمن گاهی مبانی فکری است و گاهی منافع مادی و ملموس و حساسیت آنها نشان می‌دهد که امروز علوم پایه هستند که منافع مادی و ملموس آنها را تهدید کرده است و  علم انسانی که باید مبانی فکری غرب را متزلزل کند، دچار سکوت و رکود شده است.