پایبندی‌ هویتی به حجاب، ضد منافع سلطه است/ نظام سلطه به ‌دنبال تحمیل یک هویت خاص بر ملت‌ها است

مسأله حجاب ذیل چتر مفهومی به نام جنگ حق و باطل، جنگ استضعاف و استکبار و جنگ فقر و غناست. حجاب مانند همه مفاهیم دینی دیگر، ذیل مفهوم قیام لله و جهاد معنا پیدا می‌کند. این نگاه، پس از شناسایی دو جبهه و درک تقابل میان دو جبهه، حجاب را معنا و تحلیل می‌کند.


هویت زن انقلاب اسلامی و مرزبندی با الگوهای رقیب

مادام که کارکردهای حاکمیت را در انقلاب اسلامی و مقایسه با غرب و شرق تبیین نکرده باشیم، بحث درخصوص قانونی کردن حجاب یا اختیاری کردن آن، ما را به عرصه‌های التقاط سوق می‌دهد


درخت انقلاب و آفت دوقطبی‌ها

عبور انقلاب اسلامی از کلیشه تقابل شرق و غرب از نخستین فرازهای بیانیه گام دوم انقلاب است؛ اما عبور از کلیشه‌ها و دوقطبی‌های ساختگی به‌عنوان یک اصل در تفکر و منش انقلابی چگونه ممکن و مطلوب است؟ گفتار حاضر به تبیین پاسخ این سؤال بر اساس بازشناسی انقلاب اسلامی ذیل نگاه تکاملی و رشدمحور پرداخته است.


دو قطبی‌های ساختگی

از گذشته تا کنون، انقلابیون را با این دوگانه‌ها بازی داده‌اند. دوگانه شرق و غرب، دین و دنیا، چپ و راست، آرمانخواهی یا واقعگرایی یا کلیشه میان انقلاب و نظام که بالاخره نظام را حفظ کنیم یا با نگاه انقلابی و انقلابیگرایی بخواهیم این نظام را به هم بزنیم.