گر خانه محقر است و تاریک // بر دیدۀ روشنت نشانم!

چند ماه بعد از ۲۸  مرداد است. کدخدا می‌خواهد ببیند ماموریت سرسپردگانش در ایران آیا درست انجام شده یا نه ؟ قرار است نیکسون به ایران بیاید.دانشجوها به تب و تاب می‌افتند و برای اولین بار فریاد مرگ بر آمریکا  در ایران طنین می اندازد.


همه مردان شاه

اینکه ایده اصلی و نخستین برای تغییر فرهنگ و گذشته ملت مسلمان ایران، از اتاق فکرهای اروپای قرن ۱۹ درآمد و اینکه «رضاخان» مأمور شد بخشی از سناریوی ازپیش نوشته‌شده را با سبک و سیاق خودش جلو ببرد، بارها گفته و نوشته‌ایم. بخش کمتر تکراریِ این داستان، آدم‌هایی هستند که هم وظیفه ایده‌پردازی و سیاست‌گذاری برای پیاده کردن اهداف شاه را به عهده داشتند، هم باید در پست‌ها و جایگاه‌های مختلف، امور اجرایی را تا رسیدن به نتیجه مطلوب استعمار پیگیری می‌کردند.