علی کنعانی ؛ مرد همیشه اوّل

از وقتی شنیده بود که خورشید در بالای کوهِ سهند دوبار طلوع می‌کند، آرام‌وقرار نداشت! این چه رازی است که خورشید پیشِ خود دارد و «علی کنعانی» از آن بی‌خبر است؟