ما دفاع‌آخرهای جمهوری اسلامی نیستیم!

اینکه خیال می‌کنید ما حاصل مجاهدت و خون دل خوردن‌ها و شکنجه‌شدن‌ها و آوارگی کشیدن‌های چند هزار ساله را راحت تحویلتان می‌دهیم و با چهارتا هشتگ زدن و تشتک پراندن، چشم بر کور شدن چشم امید مظلومان و مسنضعفان جهان می‌بندیم، معلوم است هنوز نفهمیده‌اید چند چندیم!


شهید بروجردی مصداق بارز «اشداء علی الکفار و رحماء بینهم» بود

شهید بروجردی آن چنان در جوانی به عقل و فهم و بینش و تجربه یک مرد ۵۰ ساله رسیده بود و در میدان اخلاق و عرفان به قدری پیش رفته بود که واقعاً به عقیده من یکی از اولیالله بود.