سیزده آبان، آن‌ور دنیا

پارچه نوشته ای که از قبل آماده کرده بودیم را از پنجره تاج آویزان کردیم و تکانش دادیم تا رسید به سینه مجسمه. پارچه یک تکه بود و رویش با خطی درشت نوشته شده بود: شاه را محاکمه کنید. همه نیویورک می­توانستند پارچه را ببینند.