گزارش قیام گوهرشاد در مکاتبات نظمیه­

وحشت‌ رژیم‌ به‌خاطر این‌ بود که‌ ممکن‌ است‌ این‌ قیام‌ به‌ یک‌ قیام‌ سرتاسری‌ تبدیل‌ شود؛ زیرا مشهد محل‌ آمدوشد همه‌ی‌ مردم‌ ایران‌ بود و می‌توانست‌ این‌ خبر به‌ سرعت‌ در سرتاسر ایران‌ منتشر شود. نظمیه‌ی‌ مشهد در گزارشی‌ این‌ خطر را به‌ رضا شاه‌ منتقل‌ و اعلام ‌کرده‌ است‌ که‌ «آنچه ‌امروز استنباط‌ می‌شود، علما با این‌ پیشامد موافق‌ می‌شوند و دور نیست‌ با علمای‌ سایر ولایات‌ و ایالات‌ رابطه‌ پیدا نمایند. مکاتبات‌ و تلگرافات‌ آنان‌ تحت‌ سانسور، لیکن‌ مسافرین‌ از هر طبقه‌ و از هر شهر در ایاب ‌وذهاب‌».