روایت‌های شفاهی از پشتیبانی جبهه با همت جهاد فارس

فرماندار وقت آبادان: بعد از سقوط خرمشهر، اولین‌ کاری‌ که‌ بچّه‌های جهاد فارس در منطقه‌ آبادان‌ انجام ‌دادند، راه‌اندازی‌ آشپزخانه‌ بود. در شرایط‌ سخت‌ محاصره‌ آبادان‌ و عدم‌ دسترسی‌ به‌ امکانات‌،‌ کار بسیار بزرگی‌ بود. کار آشپزخانه‌ به‌ جایی‌ رسید که‌ غذای‌ شش هزار نیروی‌ مدافع‌ آبادان‌ را در سه‌ نوبت‌ صبح‌ و ظهر و شب‌ تامین‌ می‌کرد.